V případě zájmu nám napište na e-mail info@provasplzen.cz. Nebo jen zavolejte a zeptejte se na podrobnější informace: 776 700 067.

Vyplňte Vaše celé jméno. (Jméno, Příjmení, popř. titul).
Vyplňte Vaší emailovou adresu, na které jste k zastižení.
Telefonní číslo, na kterém jste přes den k zastižení.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat na Váš dotaz. Děkujeme.

Jaký je vliv stavu podlahy na bezpečnost práce?

Veškerým pracovním úrazům, nepříjemnostem a pokutám předejdete  úpravou stávající podlahy systémem HTC Superfloor™ provedenou společností Provas Plzeň s.r.o.

V Evropské unii tvoří úrazy v zaměstnání způsobené uklouznutím nebo zakopnutím přibližně čtvrtinu ze všech pracovních úrazů. U více než třetiny případů navíc dojde k pracovní neschopnosti trvající více než měsíc.

Jak mají být upraveny povrchy podlah pracovišť stanoví nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,  kde se uvádí v bodu 3.3. Podlahy 3.3.1.:

Povrch podlahy pracoviště včetně komunikací musí být rovný, pevný, upravený proti skluzu a nesmí mít nebezpečné prohlubně, otvory nebo nebezpečný sklon. Povrchy podlah musí být provedeny tak, aby je bylo možno opravovat, čistit a udržovat a v prostorech s nebezpečím výbuchu musí být z nejiskřivého materiálu. Podlahy v mokrých provozech musí být provedeny tak, aby se na nich nemohla hromadit voda.

Pokud zjistí orgán dozoru -  Státní úřad inspekce práce, resp. Inspektorát bezpečnosti práce příslušného kraje,  kontrolou nebo při vzniku pracovního úrazu, že povrchy podlah pracovišť neodpovídají výše předepsaným požadavkům na  pracoviště a pracovní prostředí, udělí pokutu podle § 17 odst. 1) písm. f) nebo  podle  § 30 odst. 1) písm. f) podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění Pokuta je  udělena zaměstnavateli fyzické nebo právnické osobě až do výše 2 mil. Kč.

Pokuta se uděluje za porušení povinností zaměstnavatele uvedených v § 102 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, kde se uvádí, že:
(1) Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům.
(2) Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.

Veškerým pracovním úrazům, nepříjemnostem a pokutám předejdete  úpravou stávající podlahy systémem HTC Superfloor™ provedenou společností Provas Plzeň s.r.o.